Back to Top

info@sefkat.k12.tr     (0212) 649 68 23

Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım

GÖRSEL SANATLAR

Görsel Sanatlar dersinin programı, “Görsel İletişim ve Biçimlendirme, Kültürel Miras, Sanat Eleştirisi ve Estetik” öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Bu alanlara ait içerik öğrencilerin bireysel gelişimlerine, ilgilerine ve farklılıklarına göre zenginleştirilmektedir. Öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve kendilerini sanatsal anlamda ifade etmelerini sağlayacak öğrenme ortamları düzenlenmektedir. Öğrencilerin üretkenliği ve özgünlüğü her alanda desteklenmekte ve özgün ürünler oluşturmaları için ortamlar oluşturulmaktadır. Öğrencilerin bireysel ilgi ve performanslarını desteklemek amacıyla her öğrenim yılında ve her sınıf düzeyinde okulumuzda Karma Sergileri düzenlenmektedir.

GENEL HEDEFİMİZ

Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araştırma yapan, özgün çözümler üreten, hayal gücünü ve estetik duygularını geliştiren, kendisi ve çevresiyle barışık, rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye açık kişiler yetiştirmek.

GÖRSEL SANAT DERSİMİZİN AMACI

Öğrencilerimize;Öz değerlerini koruyarak, geleneksel ve çağın gerektirdiği sanat anlayışını kavrayacak,

Sanatın, kültürel mirasımızın korunmasında ve gelecek nesillere taşınmasında önemli bir rol olduğunu özümseyecek,

Etkili olabilmek için kendilerine ait tarzlar geliştirmeleri gerektiğinin farkında olacak,

Sanata önem vermenin, toplumun şekillenmesinde ve kitleleri etkilemede ne kadar önemli bir faktör olduğunun bilincinde olacak,

Sanatsal farkındalık oluşturarak gözlem, analiz ve eser meydana getirme yeteneklerini geliştirmek temel amacımızdır.

 

İLKELERİMİZ

 1. Her çocuk, farklı algı, bilgi, sezgi ve duygu dünyası ile deneyime sahiptir, uygulamalarda bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulur.

 2. Uygulamalarda, görsel sanat alanlarına yönelik iki ve üç boyutlu çalışmalar ve teknik zenginliğe sahip temalar ile çoklu ortam çalışmalarına yer verilir.

 3. Görsel sanatlar dersi, diğer disiplinlerle birlikte eğitsel amaçlardaki bütünlüğü kurmaya veya bireyin kendini gerçekleştirmesine katkıda bulunur.

 4. İşleyişlerde, kazanımlara yönelik, ilgi çekici olan öğrenme öğretme yöntem ve teknikleriyle zenginleştirilir.

 5. Değerlendirmede öğretmen, her çocuğun gelişim sürecini, bireysel farklılıklarını temel alan bir yaklaşım ile öğrenme öğretme sürecine katılımını ve görsel sanatlar dersinin kazanımları çerçevesinde bir bütün olarak ele almalıdır.

  GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

   

  Görsel sanatlar eğitimi, bireyin kendini ifade edebilme, estetik bilinç kazanma gibi kişisel yaşantısına katacağı olumlu edinimler ve toplumlar açısından          avantajlar sağladığından her düzeydeki yaş grubundan bireyler için bir gereksinimdir.

  Sanat eğitimi, kişinin kendini tanımasını, yaşadığı toplum ile doğru iletişim kurmasını, sorunları görmesini ve çözüm önerileri üretmesini sağlar.

  Görsel sanatlar derslerimizde öğrencilerimiz; sanatsal farkındalık kazanarak gözlem, analiz ve bir eser meydana getirme yeteneklerini geliştirirler.

  Sanata önem vermenin, toplumun olumlu anlamda şekillenmesinde ve kitleleri etkilemede önemli bir faktör olduğunun bilincine varırlar.

  Öz değerlerini koruyarak, geleneksel ve çağın gerektirdiği sanat anlayışını kavrarlar.

  Sanatın, kültürel mirasımızın korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol olduğunu özümseler.

  Görsel sanatlar derslerinde öğrencilerimiz; üç temel öğrenme alanı olan görsel iletişim ve biçimlendirme, sanat eleştirisi ve estetik ve kültürel miras               başlıkları altında yer alan etkinlik, faaliyet ve konuları işleyerek/uygulayarak birçok kazanım elde ederler.

  GÖRSEL İLETİŞİM VE BİÇİMLENDİRME

  Görsel iletişim ve biçimlendirme konu ve etkinlikleri işlenirken öğrencilerimiz;

  Görsel biçimlendirme ögeleri olan çizgi, leke, doku ve renk kavramlarını,

  Görsel biçimlendirme ögelerinin estetik açıdan nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin yöntemleri,

  Bir eser meydana getirilirken kullanılan araç-gereçleri, kuru boya, guaş boya gibi teknikleri ve bu teknikler arasındaki benzerlik ve farklılıkları öğrenirler.

  SANAT ELEŞTİRİSİ VE ESTETİK

  Sanat eleştirisi ve estetik alanında öğrencilerimiz; gösterilen eserin konusu, etkilendiği renkler, figürler, nesneler vb. unsurlardan yola çıkarak kendine           özgü görsel sanat çalışmaları yaparlar.

  Sanatın anlatım dilinin evrensel olduğunu fark ederler.

  Farklı sanat akımları hakkında bilgi edinirler.

  Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade ederler.

  KÜLTÜREL MİRAS – MÜZE BİLİNCİ

  Müze Bilinci ve kültürel miras öğrenme alanında öğrencilerimiz;

  Tarih, kültür ve görsel sanatlar arasındaki ilişkinin farkına varırlar.

  Ülkemizin müze, ören yeri, tarihi eser, anıt vb. zenginliklere sahip olmasından gurur duyarlar.

  Yaptığı eserleri sergilemekten ve çevresindekilerle paylaşmaktan haz alırlar.

  SANATSAL KULÜPLERİMİZ

        Sosyal kulüpler öğrencilerimizin bir hobi edinmeleri, kendilerini tanımaları, yeteneklerinin farkına varıp geliştirmeleri ve etkinlik üretmeleri açısından                    önemli bir yere sahiptir.

        Grupla gerçekleştirilen görevleri yerine getirmek için istekle çalışabilme ve sorumluluk duygusuna sahip olabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin                  kazandırılmasına yardımcı olur.

        Görsel sanatlar öğretmenlerimiz rehberliğinde yürütülen kulüp çalışmaları neticesinde, öğrencilerimizin meydana getirdikleri eserler yılsonunda                          sergilenmektedir.

        Tasarım Kulübümüz

        Genç Ressamlar Kulübümüz