Back to Top

Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım

GÖRSEL SANATLAR

Görsel Sanatlar dersinin programı, “Görsel İletişim ve Biçimlendirme, Kültürel Miras, Sanat Eleştirisi ve Estetik” öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Bu alanlara ait içerik öğrencilerin bireysel gelişimlerine, ilgilerine ve farklılıklarına göre zenginleştirilmektedir. Öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve kendilerini sanatsal anlamda ifade etmelerini sağlayacak öğrenme ortamları düzenlenmektedir. Öğrencilerin üretkenliği ve özgünlüğü her alanda desteklenmekte ve özgün ürünler oluşturmaları için ortamlar oluşturulmaktadır. Öğrencilerin bireysel ilgi ve performanslarını desteklemek amacıyla her öğrenim yılında ve her sınıf düzeyinde okulumuzda Karma Sergileri düzenlenmektedir.

Genel hedeflerimiz:

Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araştırma yapan, özgün çözümler üreten, hayal gücünü ve estetik duygularını geliştiren, kendisi ve çevresiyle barışık, rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye açık kişiler yetiştirmek.

Görsel Sanatlar derslerimizin amacı; 

   Öğrencilerimize;Öz değerlerini koruyarak, geleneksel ve çağın gerektirdiği sanat anlayışını kavrayacak,

  • Sanatın, kültürel mirasımızın korunmasında ve gelecek nesillere taşınmasında önemli bir rol olduğunu özümseyecek,

  • Etkili olabilmek için kendilerine ait tarzlar geliştirmeleri gerektiğinin farkında olacak,

  • Sanata önem vermenin, toplumun şekillenmesinde ve kitleleri etkilemede ne kadar önemli bir faktör olduğunun bilincinde olacak,

  • Sanatsal farkındalık oluşturarak gözlem, analiz ve eser meydana getirme yeteneklerini geliştirmek temel amacımızdır.

 

İlkelerimiz:

  1. Her çocuk, farklı algı, bilgi, sezgi ve duygu dünyası ile deneyime sahiptir, uygulamalarda bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulur.

  2. Uygulamalarda, görsel sanat alanlarına yönelik iki ve üç boyutlu çalışmalar ve teknik zenginliğe sahip temalar ile çoklu ortam çalışmalarına yer verilir.

  3. Görsel sanatlar dersi, diğer disiplinlerle birlikte eğitsel amaçlardaki bütünlüğü kurmaya veya bireyin kendini gerçekleştirmesine katkıda bulunur.

  4. İşlenişlerde, kazanımlara yönelik, ilgi çekici olan öğrenme öğretme yöntem ve teknikleriyle zenginleştirilir.

  5. Değerlendirmede öğretmen, her çocuğun gelişim sürecini, bireysel farklılıklarını temel alan bir yaklaşım ile öğrenme öğretme sürecine katılımını ve görsel sanatlar dersinin kazanımları çerçevesinde bir bütün olarak ele almalıdır.